หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ข่าวสารและกิจกรรม บุคลากร บทความที่น่าสนใจ การพัฒนาบุคลากร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คลังความรู้ ติดต่อเรา
หน้าแรก   >   บุคลากร
 
บุคลากร
สำนักบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 

บุคลากร

  คณะกรรมการบริหาร
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  คณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี
  คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
  คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
  คณะวิทยาศาสตร์สาธารณสุข สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
  คณะวิทยาศาสตร์สาธารณสุข สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 4 ปี
  คณะวิทยาศาสตร์สาธารณสุข สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง
  คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
  คณะศิลปศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
  โครงการศึกษาศาสตร์
  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
 
 •  
   

   

  ดร.วิภาพรรณ ชูทรัพย์

  ผู้รับใบอนุญาต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ /
  ที่ปรึกษากรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

    ดร.วิภาพรรณ ชูทรัพย์
  วุฒิการศึกษา

  ดุษฎีบัณฑิต Doctor of  Humane Letters
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  นางอรุณี ม่วงน้อยเจริญ

  ที่ปรึกษากรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

    นางอรุณี ม่วงน้อยเจริญ
  วุฒิการศึกษา
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ดร.อณาวุฒิ ชูทรัพย์

  อธิการบดี /
  ประธานกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

    ดร.อณาวุฒิ  ชูทรัพย์
  วุฒิการศึกษา
  ร.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  M.B.A California State University, San Bernardino, USA.
  Ph.D. Illinois State University, USA.
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ดร.สันธยา ดารารัตน์

  รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร / 
  รองประธานกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์


    ดร.สันธยา ดารารัตน์
  วุฒิการศึกษา
  สม.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   
  บธ.บ. สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
   
  บธ.ด. มหาวิทยาลัยรังสิต
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  นางนันทพร ชูทรัพย์

  รองอธิการบดี  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ /
  รองประธานกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

    นางนันทพร  ชูทรัพย์
  วุฒิการศึกษา
  ร.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2)     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  คอ.ม.    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร  ลาดกระบัง
   
  ประวัติการทำงาน
  ประวัติการทำงาน
  เจ้าหน้าที่บุคคล ระดับหัวหน้าแผนก กลุ่มกระดาษและปิโตรเคมี บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) SCG

  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน
  ผู้จัดการโรงเรียนกันตะบุตร
  รองประธานกรรมการบริหารสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร
  กรรมการสภาวิทยาลัยราชพฤกษ์
   
   
 •  
   

   

  ผศ.ดร.อรุณี สำเภาทอง

  รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ / 
  รองประธานกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

    ผศ.ดร.อรุณี สำเภาทอง
  วุฒิการศึกษา
  กศ.บ. วิทยาลัยวิชาการศึกษาสงขลา
  ค.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ค.ด. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  นายอนุวัฒน์ ชูทรัพย์

  ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานิสิต /
  กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

    นายอนุวัฒน์ ชูทรัพย์
  วุฒิการศึกษา
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผศ.ผ่องใส ถาวรจักร์

  ผู้ช่วยอธิการบดี / ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี
  กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

    ผศ.ผ่องใส ถาวรจักร์
  วุฒิการศึกษา
  กศ.บ.   วิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวัน

  ค.ม.       มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ วิเศษ


  ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ/
  ผู้อำนวยการ สำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ /
  กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์


    ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ วิเศษ
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ.   การบริหารทรัพยากรมนุษย์   มหาวิทยาลัยพายัพ  

  บธ.ม.   การเป็นผู้ประกอบการ         มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น  

  ปร.ด.   การจัดการ                        มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  รศ.ศิริ ภู่พงษ์วัฒนา


  คณบดี คณะบริหารธุรกิจ /
  รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาการจัดโลจิสติกส์
  กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์


    รศ.ศิริ ภู่พงษ์วัฒนา
  วุฒิการศึกษา
  วท.บ. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  พบ.ม. พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผศ.ไพสรณ์ สูงสมบัติ

  คณบดี คณะบัญชี / รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย คณะบัญชี /
  กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

    ผศ.ไพสรณ์	สูงสมบัติ
  วุฒิการศึกษา
  กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  บธ.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  รป.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  บธ.ม. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  บช.ม. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  รศ.อวยพร พานิช

  คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ /
  กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

    รศ.อวยพร	พานิช
  วุฒิการศึกษา

  อ.บ.    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

  อ.ม.    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผศ.ดร.เสกสรรค์ มานวิโรจน์

  คณบดี  คณะวิทยาศาสตร์สาธารณสุข/
  หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
  กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

    ผศ.ดร.เสกสรรค์ มานวิโรจน์
  วุฒิการศึกษา

  ส.บ.      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  วท.ม.    มหาวิทยาลัยมหิดล

  รป.ม.     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  ปร.ด.     มหาวิทยาลัยสยาม

  มหาวิทยาลัยสยาม
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์

  คณบดี คณะศิลปศาสตร์ / ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.) /
  กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

    รศ.ดร.ลัดดาวัลย์  เพชรโรจน์
  วุฒิการศึกษา
  ค.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
  ค.ม.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
  ค.ด.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผศ.ดร.พิชิต รัชตพิบุลภพ
  ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต /
  กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

    ผศ.ดร.พิชิต รัชตพิบุลภพ
  วุฒิการศึกษา
  วศ.บ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
  บธ.ม. สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  ปร.ด. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  รศ.ศศนันท์ วิวัฒนชาต

  ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต /
  กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

    รศ.ศศนันท์	วิวัฒนชาต
  วุฒิการศึกษา
  พศ.บ.   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม)

  บธ.ม.    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  รศ.ดร.ชุติมา วัฒนะคีรี

  ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) /
  กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

    รศ.ดร.ชุติมา วัฒนะคีรี
  วุฒิการศึกษา
  B.S.     Chemistry Araneta University

  M.A.     Curriculum and Instruction University of Northern Colorado, USA.

  Ed.D    Curriculum and Instruction University of Northern Colorado, USA.
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผศ.ศิริพร อ่วมมีเพียร

  ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ / รองคณบดีด้านวิชาการ /
  กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

    ผศ.ศิริพร อ่วมมีเพียร
  วุฒิการศึกษา

   
  บธ.บ. ระบบสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
  คอ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผศ.พนิดา วัชระรังษี

  ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ /
  กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

    ผศ.พนิดา วัชระรังษี
  วุฒิการศึกษา
  วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
  บธ.ม. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  น.ส.ดาราวรรณ เจียมเพิ่มพูน

  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ / 
  กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

    น.ส.ดาราวรรณ เจียมเพิ่มพูน
  วุฒิการศึกษา
  อ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  อ.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.ณัฐาศิริ เชาว์ประสิทธิ์

  ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ /
  กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

    อ.ณัฐาศิริ เชาว์ประสิทธิ์
  วุฒิการศึกษา
  ศศ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา  
   
  วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต 
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผศ.อาภรณีน์ อินฟ้าแสง


  ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนานิสิต /
  กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์


    ผศ.อาภรณีน์ อินฟ้าแสง
  วุฒิการศึกษา
  ร.บ. รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
   
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผศ.ปวรรัตน เลิศสุววรณเสรี


  ผู้อำนวยการ สำนักบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร /
  กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์


    ผศ.ปวรรัตน  เลิศสุววรณเสรี
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  บธ.ม. การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  รศ.ดร.ดวงตา สราญรมย์

  ผู้อำนวยการ สำนักบริการวิชาการ /
  กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

    รศ.ดร.ดวงตา สราญรมย์
  วุฒิการศึกษา
  ศ.บ.    เศรษฐศาสตร์  วิทยาลัยเกริก

  ศ.ม.  เศรษฐศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีและสังคม

  Ph.D. Management Adamson University
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผศ.สำราญ จูช่วย

  ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา / 
  หัวหน้างานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

  กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

    ผศ.สำราญ	จูช่วย
  วุฒิการศึกษา
  กศ.บ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ
  ค.ม. มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผศ.พรพิมล สัมพัทธ์พงศ์

  รองคณบดี ด้านวิจัยและประกันคุณภาพ
  คณะบริหารธุรกิจ

  กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

    ผศ.พรพิมล	สัมพัทธ์พงศ์
  วุฒิการศึกษา
  บช.บ. บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ดร.กุณฑิญา จิรทิวาธวัช

  รองคณบดี ด้านพัฒนานิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  คณะบริหารธุรกิจ /
  กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

    ดร.กุณฑิญา จิรทิวาธวัช
  วุฒิการศึกษา
  ศศ.บ.     ศิลปศาสตรบัณฑิต                มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                สาขาประวัติศาสตร์     
             
  บธ.บ.     บริหารธุรกิจบัณฑิต                มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                สาขาการจัดการการท่องเที่ยว  

  ศศ.ม.     ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                สาขาประวัติศาสตร์     
        
  ปร.ด.      สหวิทยาการ                         มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผศ.จุฑาภรณ์ คงรักษ์กวิน

  รักษาการแทนคณบดี คณะนิติศาสตร์ /
  รองคณบดี คณะนิติศาสตร์

  กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

    ผศ.จุฑาภรณ์ คงรักษ์กวิน
  วุฒิการศึกษา
  น.บ.  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  น.ม.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ประกาศนียบัตรทนายความ สภาทนายความ
   
  ประวัติการทำงาน
  อาจารย์พิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ โปรแกรมนิติศาสตร์ ปี พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน

  ทนายความปี พ.ศ.2546 - ปัจจุบัน
   
   
 •  
   

   

  อ.พฤกษ์ภูมิ ธีรานุตร

  หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ /
  กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

    อ.พฤกษ์ภูมิ  ธีรานุตร
  วุฒิการศึกษา
  ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
  วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.สุนทรีย์ สองเมือง

  หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด/
  กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

    อ.สุนทรีย์ สองเมือง
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.เพียงเดือน เกิดอำแพง

  หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ /
  กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

    อ.เพียงเดือน เกิดอำแพง
  วุฒิการศึกษา
  ศศ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสยาม
  บธ.ม. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  บธ.ด. (กำลังศึกษา) บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.วันทิกา หิรัญเทศ

  หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว /
  กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

    อ.วันทิกา หิรัญเทศ
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ศศ.ม. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.ปฐมาภรณ์ คำชื่น

  ผู้ช่วยคณบดี ด้านวิชาการและการประกันคุณภาพ /
  หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี
  กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

    อ.ปฐมาภรณ์ คำชื่น
  วุฒิการศึกษา
  บช.บ. มหาวิทยาลัยสยาม
  บธ.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.ภาสกร ปาละกูล

  หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ /
  กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

    อ.ภาสกร ปาละกูล
  วุฒิการศึกษา
  วท.บ.   มหาวิทยาลัยมหิดล

  วท.ม.   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผศ.อาภาภรณ์ ดิษฐเล็ก

  หัวหน้าหมวดวิชาศึกษาทั่วไป /
  กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

    ผศ.อาภาภรณ์	ดิษฐเล็ก
  วุฒิการศึกษา
  กศ.บ.   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  กศ.ม.   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  นายสมนึก สมรรถกิจขจร
  หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (นนทบุรี) /
  กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

    นายสมนึก สมรรถกิจขจร
  วุฒิการศึกษา
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  นายประสิทธิ์ แช่มเชื้อ
  หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (นพวงศ์) /
  กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

    นายประสิทธิ์ แช่มเชื้อ
  วุฒิการศึกษา
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผศ.วรรณวิมล จงจรวยสกุล

  หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล /
  กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

    ผศ.วรรณวิมล จงจรวยสกุล
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ.   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

  ค.ม.     มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผศ.สมศักดิ์ ถิ่นขจี

  ที่ปรึกษา  คณะวิทยาศาสตร์สาธารณสุข /
  หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ นพวงศ์ /
  กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

    ผศ.สมศักดิ์ ถิ่นขจี
  วุฒิการศึกษา
  ศษ.บ.   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  วท.ม.    มหาวิทยาลัยมหิดล
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผศ.ดร.ลดาวัลย์ วัฒนบุตร

  งานวิเทศสัมพันธ์ /
  กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

    ผศ.ดร.ลดาวัลย์ วัฒนบุตร
  วุฒิการศึกษา
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
Next
Previous
 


ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
 
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลมหามหาวิทยาลัย
โครงสร้างมหามหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ผู้บริหารและคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐาน สมศ.
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
อื่นๆ
รางวัลต่างๆ
ข่าวสารและกิจกรรม
ติดต่อมหาวิทยาลัย
ใบสมัครคณาจารย์
การเดินทาง

การจัดการความรู้(KM)

เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5

Line ฝ่ายทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.