หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ข่าวสารและกิจกรรม บุคลากร บทความที่น่าสนใจ การพัฒนาบุคลากร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คลังความรู้ ติดต่อเรา
หน้าแรก   >   บุคลากร
 
บุคลากร
สำนักบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 

บุคลากร

  คณะกรรมการบริหาร
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  คณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี
  คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
  คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
  คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง
  คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 4 ปี
  คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
  คณะศิลปศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
  โครงการศึกษาศาสตร์
  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
 
 •  
   

   

  ดร.วิภาพรรณ ชูทรัพย์

  ผู้รับใบอนุญาต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ /
  ที่ปรึกษากรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

    ดร.วิภาพรรณ ชูทรัพย์
  วุฒิการศึกษา

  ดุษฎีบัณฑิต Doctor of  Humane Letters
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  นางอรุณี ม่วงน้อยเจริญ

  ที่ปรึกษากรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

    นางอรุณี ม่วงน้อยเจริญ
  วุฒิการศึกษา
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ดร.อณาวุฒิ ชูทรัพย์

  อธิการบดี /
  ประธานกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

    ดร.อณาวุฒิ  ชูทรัพย์
  วุฒิการศึกษา
  ร.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  M.B.A California State University, San Bernardino, USA.
  Ph.D. Illinois State University, USA.
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ดร.สันธยา ดารารัตน์

  รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร / 
  รองประธานกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์


    ดร.สันธยา ดารารัตน์
  วุฒิการศึกษา
  สม.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   
  บธ.บ. สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
   
  บธ.ด. มหาวิทยาลัยรังสิต
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  นางนันทพร ชูทรัพย์

  รองอธิการบดี  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ /
  รองประธานกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

    นางนันทพร  ชูทรัพย์
  วุฒิการศึกษา
  ร.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2)     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  คอ.ม.    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร  ลาดกระบัง
   
  ประวัติการทำงาน
  ประวัติการทำงาน
  เจ้าหน้าที่บุคคล ระดับหัวหน้าแผนก กลุ่มกระดาษและปิโตรเคมี บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) SCG

  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน
  ผู้จัดการโรงเรียนกันตะบุตร
  รองประธานกรรมการบริหารสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร
  กรรมการสภาวิทยาลัยราชพฤกษ์
   
   
 •  
   

   

  ผศ.ดร.อรุณี สำเภาทอง

  รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ / 
  รองประธานกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

    ผศ.ดร.อรุณี สำเภาทอง
  วุฒิการศึกษา
  กศ.บ. วิทยาลัยวิชาการศึกษาสงขลา
  ค.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ค.ด. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  นายอนุวัฒน์ ชูทรัพย์

  ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานิสิต /
  กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

    นายอนุวัฒน์ ชูทรัพย์
  วุฒิการศึกษา
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ วิเศษ


  ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ/
  ผู้อำนวยการ สำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ /
  กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์


    ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ วิเศษ
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ.   การบริหารทรัพยากรมนุษย์   มหาวิทยาลัยพายัพ  

  บธ.ม.   การเป็นผู้ประกอบการ         มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น  

  ปร.ด.   การจัดการ                        มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผศ.ดร.เรวดี ศักดิ์ดุลยธรรม
  ผู้ช่วยอธิการบดี / คณบดี คณะเทคโนโลยีดิจิทัล

    ผศ.ดร.เรวดี ศักดิ์ดุลยธรรม
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
  วท.ด. ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม (สหสาขาวิชา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  รศ.ศิริ ภู่พงษ์วัฒนา


  คณบดี คณะบริหารธุรกิจ /
  กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์


    รศ.ศิริ ภู่พงษ์วัฒนา
  วุฒิการศึกษา
  วท.บ. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  พบ.ม. พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ดร.พรรณเพ็ญ สิทธิพัฒนา
  คณบดี คณะบัญชี

    ดร.พรรณเพ็ญ  สิทธิพัฒนา
  วุฒิการศึกษา
  ศศ.บ.  สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์

  บธ.ม.  มหาวิทยาลัยเกริก

  บธ.ด.  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  รศ.อวยพร พานิช

  คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ /
  กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

    รศ.อวยพร	พานิช
  วุฒิการศึกษา

  อ.บ.    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

  อ.ม.    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผศ.ดร.ปณต มานวิโรจน์

  คณบดี  คณะสาธารณสุขศาสตร์/
  หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
  กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

    ผศ.ดร.ปณต มานวิโรจน์
  วุฒิการศึกษา

  ส.บ.      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  วท.ม.    มหาวิทยาลัยมหิดล

  รป.ม.     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  ปร.ด.     มหาวิทยาลัยสยาม

  มหาวิทยาลัยสยาม
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผศ.ดร.กรัณย์พัฒน์ อิ่มประเสริฐ
  รักษาการผู้อำนวยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
  / คณะบริหารธุรกิจ

    ผศ.ดร.กรัณย์พัฒน์ อิ่มประเสริฐ
  วุฒิการศึกษา
  ศศ.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  บธ.ม. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  ปร.ด. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์

  คณบดี คณะศิลปศาสตร์ / ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.) /
  กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

    รศ.ดร.ลัดดาวัลย์  เพชรโรจน์
  วุฒิการศึกษา
  ค.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
  ค.ม.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
  ค.ด.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผศ.ดร.พิชิต รัชตพิบุลภพ
  ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต /
  กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

    ผศ.ดร.พิชิต รัชตพิบุลภพ
  วุฒิการศึกษา
  วศ.บ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
  บธ.ม. สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  ปร.ด. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  รศ.ดร.ชุติมา วัฒนะคีรี

  ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) /
  กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

    รศ.ดร.ชุติมา วัฒนะคีรี
  วุฒิการศึกษา
  B.S.     Chemistry Araneta University

  M.A.     Curriculum and Instruction University of Northern Colorado, USA.

  Ed.D    Curriculum and Instruction University of Northern Colorado, USA.
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผศ.พนิดา วัชระรังษี

  ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและสำนักประกันคุณภาพ /
  กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

    ผศ.พนิดา วัชระรังษี
  วุฒิการศึกษา
  วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
  บธ.ม. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  น.ส.ดาราวรรณ เจียมเพิ่มพูน

  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ / 
  กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

    น.ส.ดาราวรรณ เจียมเพิ่มพูน
  วุฒิการศึกษา
  อ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  อ.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.ณัฐาศิริ เชาว์ประสิทธิ์

  ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ /
  กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

    อ.ณัฐาศิริ เชาว์ประสิทธิ์
  วุฒิการศึกษา
  ศศ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา  
   
  วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต 
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผศ.อาภรณีน์ อินฟ้าแสง


  ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนานิสิต /
  กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์


    ผศ.อาภรณีน์ อินฟ้าแสง
  วุฒิการศึกษา
  ร.บ. รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
   
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผศ.ปวรรัตน เลิศสุววรณเสรี


  ผู้อำนวยการ สำนักบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร /
  กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์


    ผศ.ปวรรัตน  เลิศสุววรณเสรี
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  บธ.ม. การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผศ.สำราญ จูช่วย

  ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา / 
  หัวหน้างานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

  กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

    ผศ.สำราญ	จูช่วย
  วุฒิการศึกษา
  กศ.บ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ
  ค.ม. มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.กิติยานภาลัย ภู่ตระกูล
  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม

    อ.กิติยานภาลัย ภู่ตระกูล
  วุฒิการศึกษา
  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
  ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผศ.พรพิมล สัมพัทธ์พงศ์

  รองคณบดี ด้านวิชาการ วิจัยและประกันคุณภาพ
  คณะบริหารธุรกิจ

  กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

    ผศ.พรพิมล	สัมพัทธ์พงศ์
  วุฒิการศึกษา
  บช.บ. บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ดร.กุณฑิญา จิรทิวาธวัช

  ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ /รองคณบดี ด้านพัฒนานิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  คณะบริหารธุรกิจ /
  กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

    ดร.กุณฑิญา จิรทิวาธวัช
  วุฒิการศึกษา
  ศศ.บ.     ศิลปศาสตรบัณฑิต                มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                สาขาประวัติศาสตร์     
             
  บธ.บ.     บริหารธุรกิจบัณฑิต                มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                สาขาการจัดการการท่องเที่ยว  

  ศศ.ม.     ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                สาขาประวัติศาสตร์     
        
  ปร.ด.      สหวิทยาการ                         มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.พิทักษ์ ลีนาลาด
  ผู้อำนวยการสำนักศาสนาและวัฒนธรรม

    อ.พิทักษ์ ลีนาลาด
  วุฒิการศึกษา
  พธ.บ. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  ศศ.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผศ.จุฑาภรณ์ คงรักษ์กวิน

  รักษาการแทนคณบดี คณะนิติศาสตร์ /
  รองคณบดี คณะนิติศาสตร์

  กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

    ผศ.จุฑาภรณ์ คงรักษ์กวิน
  วุฒิการศึกษา
  น.บ.  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  น.ม.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ประกาศนียบัตรทนายความ สภาทนายความ
   
  ประวัติการทำงาน
  อาจารย์พิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ โปรแกรมนิติศาสตร์ ปี พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน

  ทนายความปี พ.ศ.2546 - ปัจจุบัน
   
   
 •  
   

   

  อ.พฤกษ์ภูมิ ธีรานุตร

  หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ /
  กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

    อ.พฤกษ์ภูมิ  ธีรานุตร
  วุฒิการศึกษา
  ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
  วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.สุนทรีย์ สองเมือง

  หัวหน้าสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล/
  กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

    อ.สุนทรีย์ สองเมือง
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ดร.เพียงเดือน เกิดอำแพง

  หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ /
  กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

    ดร.เพียงเดือน เกิดอำแพง
  วุฒิการศึกษา
  ศศ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสยาม
  บธ.ม. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  บธ.ด. (กำลังศึกษา) บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.วันทิกา หิรัญเทศ

  หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว /
  กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

    อ.วันทิกา หิรัญเทศ
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ศศ.ม. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.ปฐมาภรณ์ คำชื่น

  ผู้ช่วยคณบดี ด้านวิชาการและการประกันคุณภาพ /
  หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี
  กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

    อ.ปฐมาภรณ์ คำชื่น
  วุฒิการศึกษา
  บช.บ. มหาวิทยาลัยสยาม
  บธ.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.ภาสกร ปาละกูล

  หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ /
  กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

    อ.ภาสกร ปาละกูล
  วุฒิการศึกษา
  วท.บ.   มหาวิทยาลัยมหิดล

  วท.ม.   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผศ.อาภาภรณ์ ดิษฐเล็ก

  หัวหน้าหมวดวิชาศึกษาทั่วไป /
  กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

    ผศ.อาภาภรณ์	ดิษฐเล็ก
  วุฒิการศึกษา
  กศ.บ.   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  กศ.ม.   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  นายสมนึก สมรรถกิจขจร
  หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (นนทบุรี) /
  กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

    นายสมนึก สมรรถกิจขจร
  วุฒิการศึกษา
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  นายประสิทธิ์ แช่มเชื้อ
  หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (นพวงศ์) /
  กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

    นายประสิทธิ์ แช่มเชื้อ
  วุฒิการศึกษา
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผศ.วรรณวิมล จงจรวยสกุล

  หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล /
  กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

    ผศ.วรรณวิมล จงจรวยสกุล
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ.   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

  ค.ม.     มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผศ.ดร.ลดาวัลย์ วัฒนบุตร

  งานวิเทศสัมพันธ์ /
  กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

    ผศ.ดร.ลดาวัลย์ วัฒนบุตร
  วุฒิการศึกษา
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
Next
Previous
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.