หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ข่าวสารและกิจกรรม บุคลากร บทความที่น่าสนใจ การพัฒนาบุคลากร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คลังความรู้ ติดต่อเรา
หน้าแรก   >   บุคลากร
 
บุคลากร
สำนักบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 

บุคลากร

  คณะกรรมการบริหาร
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  คณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี
  คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
  คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
  คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง
  คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 4 ปี
  คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
  คณะศิลปศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
  โครงการศึกษาศาสตร์
  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
 
 •  
   

   

  รศ.ดร.ชุติมา วัฒนะคีรี

  ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต)

  อาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต)
  โครงการศึกษาศาสตร์

    รศ.ดร.ชุติมา  วัฒนะคีรี
  วุฒิการศึกษา

  B.S.     Chemistry Araneta University

  M.A.     Curriculum and Instruction University of Northern Colorado, USA.

  Ed.D    Curriculum and Instruction University of Northern Colorado, USA.
   

   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ดร.นิติศักดิ์ ไพโรจน์
  อาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต)

  โครงการศึกษาศาสตร์

    ดร.นิติศักดิ์ ไพโรจน์
  วุฒิการศึกษา
  กศ.บ.      สาขาการประถมศึกษา         มหาวิทยาลัยทักษิณ         

  ศษ.ม.   สาขาหลักสูตรและการสอน     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

  ปร.ด.    สาขาหลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  รองศาสตราจารย์ ดร.ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์
  อาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต)

  โครงการศึกษาศาสตร์

    รองศาสตราจารย์ ดร.ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์
  วุฒิการศึกษา
  ค.บ.    สาขาคณิตศาสตร์,เทคโนโลยีการศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ค.ม.    สาขาโสตทัศนศึกษา   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ศษ.ด.   สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  รศ.ดร.สมถวิล วิจิตรวรรณา

  อาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต)

  โครงการศึกษาศาสตร์

    รศ.ดร.สมถวิล วิจิตรวรรณา
  วุฒิการศึกษา
  กศ.บ.   การศึกษาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร

  กศ.ม.   การศึกษามหาบัณฑิต   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

  ค.ด.     ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผศ.ดร.อรุณี สำเภาทอง

  รองอธิการบดี /

  อาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
  โครงการศึกษาศาสตร์

    ผศ.ดร.อรุณี สำเภาทอง
  วุฒิการศึกษา
  กศ.บ.วิทยาลัยวิชาการศึกษาสงขลา
   
  ค.ม.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
  ค.ด.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
Next
Previous
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.