หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ข่าวสารและกิจกรรม บุคลากร บทความที่น่าสนใจ การพัฒนาบุคลากร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คลังความรู้ ติดต่อเรา
หน้าแรก   >   บุคลากร
 
บุคลากร
สำนักบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 

บุคลากร

  คณะกรรมการบริหาร
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  คณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี
  คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
  คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
  คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง
  คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 4 ปี
  คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
  คณะศิลปศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
  โครงการศึกษาศาสตร์
  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
 
 •  
   

   

  อ.ภาสกร ปาละกูล

  หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ /
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  หลักสูตร 2 ปี ต่อเนื่อง

  คณะเทคโนโลยีดิจิท้ล

    อ.ภาสกร	ปาละกูล
  วุฒิการศึกษา
  วท.บ.   มหาวิทยาลัยมหิดล

  วท.ม.   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.ณรงค์ ล่ำดี

  รักษาการผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  หลักสูตร 2 ปี ต่อเนื่อง
  คณะเทคโนโลยีดิจิท้ล

    อ.ณรงค์	ล่ำดี
  วุฒิการศึกษา
  วท.บ.   มหาวิทยาลัยนเรศวร

  วท.ม.   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.พิชญาวี คณะผล

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง 

  คณะเทคโนโลยีดิจิทัล

    อ.พิชญาวี คณะผล
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ.  วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง
   
  วท.ม.  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.ศุภมิตร คูศรีสุวรรณ

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  หลักสูตร ต่อเนื่อง

  คณะเทคโนโลยีดิจิท้ล

    อ.ศุภมิตร	คูศรีสุวรรณ
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ.   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

  วท.ม.   มหาวิทยาลัยนเรศวร
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.สุภัทรา สุวรรณหงษ์

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง

  คณะเทคโนโลยีดิจิท้ล

    อ.สุภัทรา	สุวรรณหงษ์
  วุฒิการศึกษา
  วท.บ.   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ธัญบุรี

  วท.ม.   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
Next
Previous
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.