หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ข่าวสารและกิจกรรม บุคลากร บทความที่น่าสนใจ การพัฒนาบุคลากร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คลังความรู้ ติดต่อเรา
หน้าแรก   >   บุคลากร
 
บุคลากร
สำนักบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 

บุคลากร

  คณะกรรมการบริหาร
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  คณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี
  คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
  คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
  คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง
  คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 4 ปี
  คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
  คณะศิลปศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
  โครงการศึกษาศาสตร์
  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
 
 •  
   

   

  นางนันทพร ชูทรัพย์

  รองอธิการบดี ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

    นางนันทพร ชูทรัพย์
  วุฒิการศึกษา
  ร.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  คอ.ม. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
   
  ประวัติการทำงาน
  ประวัติการทำงาน
  เจ้าหน้าที่บุคคล ระดับหัวหน้าแผนก กลุ่มกระดาษและปิโตรเคมี บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) SCG

  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน
  ผู้จัดการโรงเรียนกันตะบุตร
  รองประธานกรรมการบริหารสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร
  กรรมการสภาวิทยาลัยราชพฤกษ์
   
   
 •  
   

   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวรรัตน เลิศสุวรรณเสรี

  ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร
  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวรรัตน เลิศสุวรรณเสรี
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  บธ.ม. การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  นางสาวสิริธร วงค์หลี

  เจ้าหน้าที่งานบุคคล
  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

    นางสาวสิริธร วงค์หลี
  วุฒิการศึกษา
  ศศ.บ. การจัดการ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
  ป.บัณฑิต   มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
  ศษ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  นางสาวฝนฤทัย สอนเรืองวิทย์

  เจ้าหน้าที่งานบุคคล
  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

    นางสาวฝนฤทัย สอนเรืองวิทย์
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
  ศษ.ม. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ภูวิศ เสรีกุลพันธ์

  เจ้าหน้าที่งานพัฒนาบุคลากร
  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

    ภูวิศ เสรีกุลพันธ์
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ.      การจัดการ     มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
Next
Previous
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.