หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ข่าวสารและกิจกรรม บุคลากร บทความที่น่าสนใจ การพัฒนาบุคลากร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คลังความรู้ ติดต่อเรา
หน้าแรก   >   บุคลากร
 
บุคลากร
สำนักบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 

บุคลากร

  คณะกรรมการบริหาร
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  คณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี
  คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
  คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
  คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง
  คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 4 ปี
  คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
  คณะศิลปศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
  โครงการศึกษาศาสตร์
  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
 
 •  
   

   

  ผศ.ดร.เรวดี ศักดิ์ดุลยธรรม

  ผู้ช่วยอธิการบดี / คณบดี คณะเทคโนโลยีดิจิทัล/
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ 

    ผศ.ดร.เรวดี  ศักดิ์ดุลยธรรม
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
  วท.ด. ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม (สหสาขาวิชา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผศ.วลัยนุช สกุลนุ้ย

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
  คณะ
  เทคโนโลยีดิจิทัล

    ผศ.วลัยนุช  สกุลนุ้ย
  วุฒิการศึกษา
  วท.บ.   วิทยาการคอมพิวเตอร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

  วท.ม.  เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.พฤกษ์ภูมิ ธีรานุตร

  หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
  คณะ
  เทคโนโลยีดิจิทัล

    อ.พฤกษ์ภูมิ ธีรานุตร
  วุฒิการศึกษา
  ค.บ.  คอมพิวเตอร์ศึกษา  สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
  วท.ม.  เทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ดร.รสสุคนธ์ ทับพร

  ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
  คณะเทคโนโลยีดิจิทัล

    ดร.รสสุคนธ์ ทับพร
  วุฒิการศึกษา
  - ปร.ด. (บริหารการศึกษาและผู้นำการเปลี่ยนแปลง) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

  - บธ.ม. (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) มหาวิทยาลัยสยาม

  - บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสยาม
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.นิมิตร หงษ์ยิ้ม

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
  คณะเทคโนโลยีดิจิทัล

    อ.นิมิตร หงษ์ยิ้ม
  วุฒิการศึกษา
  - กำลังศึกษาต่อ วศ.ม (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  - บธ.ม. (MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  - วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.ฉัตรทอง นกเชิดชู

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
  คณะเทคโนโลยีดิจิทัล

    อ.ฉัตรทอง นกเชิดชู
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  บธ.ม. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.ชัยนรินทร์ ฤกษ์ทิพย์ศรี

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
  คณะเทคโนโลยีดิจิทัล

    อ.ชัยนรินทร์ ฤกษ์ทิพย์ศรี
  วุฒิการศึกษา
  วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  คอ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ว่าที่ รต.วัฒนชัย ภุมรินทร์

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
  คณะเทคโนโลยีดิจิทัล

    ว่าที่ รต.วัฒนชัย ภุมรินทร์
  วุฒิการศึกษา
  วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  วท.ม. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.ศรายุทธ กิตติเนตรชนก

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
  คณะเทคโนโลยีดิจิทัล

    อ.ศรายุทธ กิตติเนตรชนก
  วุฒิการศึกษา
  - คอ.ม. (เทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน) 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  - คอ.บ (ครุศาสตร์เทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.ปริยวิศว์ ชูเชิด

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
  คณะเทคโนโลยีดิจิทัล

    อ.ปริยวิศว์ ชูเชิด
  วุฒิการศึกษา
  วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

  บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   
  ประวัติการทำงาน
  บธ.บ. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  วท.ม. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   
   
Next
Previous
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.