หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ข่าวสารและกิจกรรม บุคลากร บทความที่น่าสนใจ การพัฒนาบุคลากร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คลังความรู้ ติดต่อเรา
หน้าแรก   >   บุคลากร
 
บุคลากร
สำนักบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 

บุคลากร

  คณะกรรมการบริหาร
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  คณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี
  คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
  คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
  คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง
  คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 4 ปี
  คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
  คณะศิลปศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
  โครงการศึกษาศาสตร์
  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
 
 •  
   

   

  อ.เพียงเดือน เกิดอำแพง

  หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
  คณะบริหารธุรกิจ

    อ.เพียงเดือน เกิดอำแพง
  วุฒิการศึกษา

  ศศ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสยาม
  บธ.ม. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  บธ.ด.  บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผศ.ปวรรัตน เลิศสุววรณเสรี

  ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร 

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
  คณะบริหารธุรกิจ

    ผศ.ปวรรัตน  เลิศสุววรณเสรี
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  บธ.ม. การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผศ.พนิดา วัชระรังษี

  ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ และประกันคุณภาพ /

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
  คณะบริหารธุรกิจ

    ผศ.พนิดา  วัชระรังษี
  วุฒิการศึกษา
  วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
  บธ.ม. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผศ.จิดาภา ธัญญรัตนวานิช
  ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ /

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
  คณะบริหารธุรกิจ

    ผศ.จิดาภา ธัญญรัตนวานิช
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  บธ.ม. การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผศ.อาภรณีน์ อินฟ้าแสง

  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานิสิต /
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
  คณะบริหารธุรกิจ

    ผศ.อาภรณีน์ อินฟ้าแสง
  วุฒิการศึกษา
  ร.บ. รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผศ.จิรวุฒิ เชิญเกียรติประดับ

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
  คณะบริหารธุรกิจ

    ผศ.จิรวุฒิ เชิญเกียรติประดับ
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ   มหาวิทยาลัยสยาม
  บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.ศิณาภรณ์ หู้เต็ม

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
  คณะบริหารธุรกิจ

    อ.ศิณาภรณ์ หู้เต็ม
  วุฒิการศึกษา
  ศศ.บ. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ดร.สันธยา ดารารัตน์

  รองอธิการบดี 

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
  คณะบริหารธุรกิจ

    ดร.สันธยา ดารารัตน์
  วุฒิการศึกษา
  สม.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   
  บธ.บ. สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
   
  บธ.ด. มหาวิทยาลัยรังสิต
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.ทัศนีย์ อัครพินท์

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
  คณะบริหารธุรกิจ

    อ.ทัศนีย์ อัครพินท์
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ. การจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  วท.ม. เศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.นิตยา สุภาภรณ์

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
  คณะบริหารธุรกิจ

    อ.นิตยา สุภาภรณ์
  วุฒิการศึกษา
  ศศ.บ. เศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  บธ.ม. การจัดการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ดร.อณาวุฒิ ชูทรัพย์

  อธิการบดี 

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
  คณะบริหารธุรกิจ

    ดร.อณาวุฒิ  ชูทรัพย์
  วุฒิการศึกษา
  ร.บ. รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  M.B.A Management. California State University, San Bernardino, USA.
  Ph.D. Educational Administration  Illinois State University, USA.
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ. ณ.ชนม์ ประยูรวงศ์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
  คณะบริหารธุรกิจ

    อ. ณ.ชนม์ ประยูรวงศ์
  วุฒิการศึกษา

  บธ.บ.    สาขาวิชาการเงิน  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  บธ.ม.     สาขาวิชาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ดร.เศรษฐพงศ์ วัฒนพลาชัยกูร

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
  คณะบริหารธุรกิจ

    ดร.เศรษฐพงศ์ วัฒนพลาชัยกูร
  วุฒิการศึกษา
  B.B.A. Business Administration Monash University
  M.B.A International Business Swinburne University of technology
  D.B.A. Business Administration Victoria University
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
Next
Previous
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.