หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ข่าวสารและกิจกรรม บุคลากร บทความที่น่าสนใจ การพัฒนาบุคลากร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คลังความรู้ ติดต่อเรา
หน้าแรก   >   บุคลากร
 
บุคลากร
สำนักบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 

บุคลากร

  คณะกรรมการบริหาร
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  คณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี
  คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
  คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
  คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง
  คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 4 ปี
  คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
  คณะศิลปศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
  โครงการศึกษาศาสตร์
  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
 
 •  
   

   

  ผศ.พรพิมล สัมพัทธ์พงศ์

  รองคณบดี ด้านวิจัยและประกันคุณภาพ
  คณะบริหารธุรกิจ


  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
  คณะบริหารธุรกิจ

    ผศ.พรพิมล	สัมพัทธ์พงศ์
  วุฒิการศึกษา
  บช.บ. บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผศ.เสาวนีย์ ศรีจันทร์นิล

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
  คณะบริหารธุรกิจ

    ผศ.เสาวนีย์	ศรีจันทร์นิล
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  บธ.ม. บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ดร.เจณิภา คงอิ่ม

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
  คณะบริหารธุรกิจ

    ดร.เจณิภา	คงอิ่ม
  วุฒิการศึกษา

  บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการตลาด สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
  บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

  ปร.ด     ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  รศ.ศิริ ภู่พงษ์วัฒนา

  คณบดี คณะบริหารธุรกิจ/

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
  คณะบริหารธุรกิจ

    รศ.ศิริ ภู่พงษ์วัฒนา
  วุฒิการศึกษา
  วท.บ. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  พบ.ม. พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผศ.อรุณี พึงวัฒนานุกุล

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
  คณะบริหารธุรกิจ

    ผศ.อรุณี พึงวัฒนานุกุล
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
  ค.อ.ม. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.สุนทรีย์ สองเมือง

  หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
  คณะบริหารธุรกิจ

    อ.สุนทรีย์	สองเมือง
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผศ.นิตย์ระดี วงษ์สวัสดิ์

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
  คณะบริหารธุรกิจ

    ผศ.นิตย์ระดี	วงษ์สวัสดิ์
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ศ.ม. เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.ทัศนา หงษ์มา

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
  คณะบริหารธุรกิจ

    อ.ทัศนา 	หงษ์มา
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.ปริศนา ตั้งมุทาสวัสดิ์

  เลขานุการ อธิการบดี 

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
  คณะบริหารธุรกิจ

    อ.ปริศนา	ตั้งมุทาสวัสดิ์
  วุฒิการศึกษา
  ศ.บ. เศรษฐศาสตรบัณฑิต  สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  บธ.ด.    มหาวิทยาลัยรามคำแหง (กำลังศึกษาอยู่)
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ดร.ปริตภา รุ่งเรืองกุล

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
  คณะบริหารธุุรกิจ

    ดร.ปริตภา รุ่งเรืองกุล
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ. การตลาด     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
                            วิทยาเขตพณิชยการพระนคร

  บธ.ม  การจัดการ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

  บธ.ด. การจัดการ     มหาวิทยาลัยชินวัตร
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.ปุณณพศ ดารารัตน์

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
  คณะบริหารธุุรกิจ

    อ.ปุณณพศ ดารารัตน์
  วุฒิการศึกษา
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  รศ.ดร.ดวงตา สราญรมย์


  ที่ปรึกษาหลักสูตร M.B.A. /

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
  คณะบริหารธุรกิจ

    รศ.ดร.ดวงตา สราญรมย์
  วุฒิการศึกษา
  ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยเกริก
  ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีและสังคม
  Ph.D. Management Adamson University
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ดร.ภูริณัฐ ยมกนิษฐ์
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

  คณะบริหารธุรกิจ

    ดร.ภูริณัฐ ยมกนิษฐ์
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ.  บัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

  บธ.ม.  การจัดการทั่วไป  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

  M.COM. International Business  Bharathiar University

  M.Phil Commerce. Bharathiar University

  Ph.D. Marketing  Bharathiar University
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
Next
Previous
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.