หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ข่าวสารและกิจกรรม บุคลากร บทความที่น่าสนใจ การพัฒนาบุคลากร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คลังความรู้ ติดต่อเรา
หน้าแรก   >   บุคลากร
 
บุคลากร
สำนักบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 

บุคลากร

  คณะกรรมการบริหาร
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  คณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี
  คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
  คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
  คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง
  คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 4 ปี
  คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
  คณะศิลปศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
  โครงการศึกษาศาสตร์
  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
 
 •  
   

   

  อ.วันทิกา หิรัญเทศ

  หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  คณะบริหารธุรกิจ

    อ.วันทิกา	หิรัญเทศ
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ศศ.ม. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.วีรพร กอสวัสดิพัฒน์

  ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
  คณะบริหารธุรกิจ

    อ.วีรพร กอสวัสดิพัฒน์
  วุฒิการศึกษา
  ศศ.บ. ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  ศศ.ม. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.สมรศรี คำตรง


  อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
  คณะบริหารธุรกิจ


    อ.สมรศรี	คำตรง
  วุฒิการศึกษา
  กศ.บ. การศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๒ สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
  วท.ม. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนันทนาและการท่องเที่ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปร.ด. (กำลังศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ดร.กุณฑิญา จิรทิวาธวัช

  รองคณบดี ด้านพัฒนานิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะบริหารธุรกิจ /

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  คณะบริหารธุรกิจ

    ดร.กุณฑิญา	จิรทิวาธวัช
  วุฒิการศึกษา
  ศศ.บ. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ศศ.ม. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ปร.ด.  สหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.พลสิทธิ์ ศรีศิริ

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  คณะบริหารธุรกิจ

    อ.พลสิทธิ์ ศรีศิริ
  วุฒิการศึกษา
  ศศ.บ. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  ศศ.ม. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
Next
Previous
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.