หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ข่าวสารและกิจกรรม บุคลากร บทความที่น่าสนใจ การพัฒนาบุคลากร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คลังความรู้ ติดต่อเรา
หน้าแรก   >   บุคลากร
 
บุคลากร
สำนักบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 

บุคลากร

  คณะกรรมการบริหาร
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  คณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี
  คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
  คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
  คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง
  คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 4 ปี
  คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
  คณะศิลปศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
  โครงการศึกษาศาสตร์
  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
 
 •  
   

   

  อ.อุทุมพร อยู่สุข
  หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน /

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  คณะบริหารธุรกิจ

    อ.อุทุมพร อยู่สุข
  วุฒิการศึกษา
  วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม

  วท.ม. การจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.ณัตพร ไชยเสนา

  ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  คณะบริหารธุรกิจ

    อ.ณัตพร ไชยเสนา
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ.  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

  วท.ม.  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.สุภัสสรา ปัญโญรัฐโรจน์

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  คณะบริหารธุรกิจ

    อ.สุภัสสรา	ปัญโญรัฐโรจน์
  วุฒิการศึกษา

   


  บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  วท.ม. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาการจัดการโลจิสติกส์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.ภูวณ อัษวกรนิฤางกูร

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  คณะบริหารธุรกิจ

    อ.ภูวณ อัษวกรนิฤางกูร
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ.  ธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  วท.ม.  การจัดการโลจิสติกส์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ วิเศษ

  ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ /
  ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  คณะบริหารธุรกิจ

    ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ วิเศษ
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ.   การบริหารทรัพยากรมนุษย์  มหาวิทยาลัยพายัพ  

  บธ.ม.   การเป็นผู้ประกอบการ       มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น  

  ปร.ด.   การจัดการ                     มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.ช่อทิพย์ ลือไชยวุฒิ
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  คณะบริหารธุรกิจ

    อ.ช่อทิพย์ ลือไชยวุฒิ
  วุฒิการศึกษา

  ศศ.บ.      สาขาภาษาอังกฤษ   มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  วท.ม.      สาขาการจัดการโลจิสติกส์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.วรุตม์ มงคลวิสุทธิ์
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  คณะบริหารธุรกิจ

    อ.วรุตม์ มงคลวิสุทธิ์
  วุฒิการศึกษา

  บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
       
  บธ.ม. โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
Next
Previous
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.