หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ข่าวสารและกิจกรรม บุคลากร บทความที่น่าสนใจ การพัฒนาบุคลากร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คลังความรู้ ติดต่อเรา
หน้าแรก   >   บุคลากร
 
บุคลากร
สำนักบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 

บุคลากร

  คณะกรรมการบริหาร
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  คณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี
  คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
  คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
  คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง
  คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 4 ปี
  คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
  คณะศิลปศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
  โครงการศึกษาศาสตร์
  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
 
 •  
   

   

  ดร.พรรณเพ็ญ สิทธิพัฒนา

  คณบดี คณะบัญชี

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
  คณะบัญชี

    ดร.พรรณเพ็ญ	สิทธิพัฒนา
  วุฒิการศึกษา
  ศศ.บ.    สถาบันราชภัฎอุตรดิตถ์

  บธ.ม.     มหาวิทยาลัยเกริก

  บธ.ด.     มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผศ.ไพสรณ์ สูงสมบัติ

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
  คณะบัญชี

    ผศ.ไพสรณ์	สูงสมบัติ
  วุฒิการศึกษา
  กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  บธ.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  รป.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  บธ.ม. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  บช.ม. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผศ.ทวิชชัย อุรัจฉัท

  ผู้ช่วยคณบดี ด้านพัฒนานิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
  คณะบัญชี

    ผศ.ทวิชชัย 	อุรัจฉัท
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ.   มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   
  บธ.ม.   มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ดร.จักรพันธ์ พงษ์เภตรา
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี

    ดร.จักรพันธ์ พงษ์เภตรา
  วุฒิการศึกษา
  กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร 
  บธ.บ. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
  บธ.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  บธ.ด. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.ปฐมาภรณ์ คำชื่น

  ผู้ช่วยคณบดี ด้านวิชาการและการประกันคุณภาพ /

  หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
  คณะบัญชี

    อ.ปฐมาภรณ์ คำชื่น
  วุฒิการศึกษา
  บช.บ. มหาวิทยาลัยสยาม
  บธ.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ดร.ประภัสสร กิตติมโนรม

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
  คณะบัญชี

    ดร.ประภัสสร	กิตติมโนรม
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ.     มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

  บธ.ม.     มหาวิทยาลัยสยาม

  Ph.D.    University of Pune
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.รุ่งระวี มังสิงห์

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
  คณะบัญชี

    อ.รุ่งระวี	มังสิงห์
  วุฒิการศึกษา
  บช.บ.    มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  บช.ม.    มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.สกลพร พิบูลย์วงศ์

  ผู้ช่วยคณบดี ด้านบริการวิชาการและงานนโยบายและแผน

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
  คณะบัญชี

    อ.สกลพร	พิบูลย์วงศ์
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ.   เทคโนโลยีราชมงคล

  บธ.ม.    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผศ.ดร.จิระพร เนตรนุช
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี  คณะบัญชี

    ผศ.ดร.จิระพร เนตรนุช
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  วท.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ปร.ด. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ดร.ศิริเพชร สุนทรวิภาต
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี

    ดร.ศิริเพชร สุนทรวิภาต
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  บธ.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  บธ.ด. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
Next
Previous
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.