หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ข่าวสารและกิจกรรม บุคลากร บทความที่น่าสนใจ การพัฒนาบุคลากร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คลังความรู้ ติดต่อเรา
หน้าแรก   >   บุคลากร
 
บุคลากร
สำนักบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 

บุคลากร

  คณะกรรมการบริหาร
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  คณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี
  คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
  คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
  คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง
  คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 4 ปี
  คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
  คณะศิลปศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
  โครงการศึกษาศาสตร์
  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
 
 •  
   

   

  ผศ.จุฑาภรณ์ คงรักษ์กวิน

  รักษาการแทนคณบดี คณะนิติศาสตร์ /
  รองคณบดี คณะนิติศาสตร์

  อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์
  คณะนิติศาสตร์

    ผศ.จุฑาภรณ์	คงรักษ์กวิน
  วุฒิการศึกษา
  น.บ.  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  น.ม.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ประกาศนียบัตรทนายความ สภาทนายความ
   
  ประวัติการทำงาน
  อาจารย์พิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ โปรแกรมนิติศาสตร์ ปี พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน

  ทนายความปี พ.ศ.2546 - ปัจจุบัน
   
   
 •  
   

   

  ผศ.สุวัตถิ์ ไกรสกุล

  หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์

  อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์
  คณะนิติศาสตร์

    ผศ.สุวัตถิ์	ไกรสกุล
  วุฒิการศึกษา
  น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

  น.ม.  (สาขากฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

  เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

  ประกาศนียบัตรทนายความ สภาทนายความ
   
  ประวัติการทำงาน
  เจ้าพนักงานคดี ประจำศาลจังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2551

  ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย ปี พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน
   
   
 •  
   

   

  อ.แก้วกัญญา เสวกสุริยวงศ์

  ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์

  อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์
  คณะนิติศาสตร์

    อ.แก้วกัญญา เสวกสุริยวงศ์
  วุฒิการศึกษา

  น.บ. นิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  น.ม.  กฏหมายการเงินและภาษีอากร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


   

   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.วรวุฒิ เหล่าบ้านค้อ

  อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์
  คณะนิติศาสตร์

    อ.วรวุฒิ เหล่าบ้านค้อ
  วุฒิการศึกษา
  น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  น.ม. กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

  ประกาศนียบัตร ทนายความ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความสภาทนายความ
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.ปรเมศวร์ ศิริรักษ์

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ม.ราชพฤกษ์ /

  อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

  คณะนิติศาสตร์

    อ.ปรเมศวร์	ศิริรักษ์
  วุฒิการศึกษา
  นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) (สาขากฎหมายเพื่อการพัฒนา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

  ประกาศนียบัตรกฎหมายแรงงาน สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

  ประกาศนียบัตรทนายความ สภาทนายความ
   
  ประวัติการทำงาน
  ผู้เชี่ยวชาญประจำตัววุฒิสมาชิก ปี พ.ศ. 2554 - ปัจุบัน

  อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยของรัฐ ปี พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน

  หัวหน้าแผนกคดี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี พ.ศ. 2538 - 2540

  ทนายความปี พ.ศ. 2528 - ปัจจุบัน
   
   
Next
Previous
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.