หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ข่าวสารและกิจกรรม บุคลากร บทความที่น่าสนใจ การพัฒนาบุคลากร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คลังความรู้ ติดต่อเรา
หน้าแรก   >   บุคลากร
 
บุคลากร
สำนักบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 

บุคลากร

  คณะกรรมการบริหาร
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  คณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี
  คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
  คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
  คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง
  คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 4 ปี
  คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
  คณะศิลปศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
  โครงการศึกษาศาสตร์
  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
 
 •  
   

   

  ผศ.ทัศนีย์ ดำเกิงศักดิ์

  หัวหน้าสาขาวิชาการโฆษณาและ
  การประชาสัมพันธ์ / 


  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโฆษณาและ
  การประชาสัมพันธ์
  คณะนิเทศศาสตร์

    ผศ.ทัศนีย์	ดำเกิงศักดิ์
  วุฒิการศึกษา
  ศศ.บ.   มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

  นศ.ม.   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผศ.นันธิการ์ จิตรีงาม

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโฆษณาและ
  การประชาสัมพันธ์

  คณะนิเทศศาสตร์

    ผศ.นันธิการ์	จิตรีงาม
  วุฒิการศึกษา
  นศ.บ. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  นศ.ม. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.สิทธา อุปนิกขิต

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโฆษณาและ
  การประชาสัมพันธ์

  คณะนิเทศศาสตร์

    อ.สิทธา  อุปนิกขิต
  วุฒิการศึกษา

   

  ศ.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  นศ.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.กันทลัส ทองบุญมา

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโฆษณาและ
  การประชาสัมพันธ์

  คณะนิเทศศาสตร์

    อ.กันทลัส  ทองบุญมา
  วุฒิการศึกษา
  ศษ.บ. มหาวิทยาลัยศิลปกร
  ว.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  รศ.อวยพร พานิช

  คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ / 

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโฆษณาและ
  การประชาสัมพันธ์
  คณะนิเทศศาสตร์

    รศ.อวยพร	พานิช
  วุฒิการศึกษา
  อ.บ.    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

  อ.ม.    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
Next
Previous
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.