หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ข่าวสารและกิจกรรม บุคลากร บทความที่น่าสนใจ การพัฒนาบุคลากร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คลังความรู้ ติดต่อเรา
หน้าแรก   >   บุคลากร
 
บุคลากร
สำนักบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 

บุคลากร

  คณะกรรมการบริหาร
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  คณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี
  คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
  คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
  คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง
  คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 4 ปี
  คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
  คณะศิลปศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
  โครงการศึกษาศาสตร์
  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
 
 •  
   

   

  ผศ.ดร.ปณต มานวิโรจน์

  คณบดี คณะวิทยาศาสตรสาธารณสุข /
  หัวหน้าสาขาวิชา
  สาธารณสุขชุมชน


  อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
  คณะวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

    ผศ.ดร.ปณต  มานวิโรจน์
  วุฒิการศึกษา

   

  ส.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  วท.ม. มหาวิทยาลัยมหิดล
  รป.ม. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ปร.ด. มหาวิทยาลัยสยาม
   
  ประวัติการทำงาน
  - ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
  - ผู้จัดการงานพัฒนาผู้ปฏิบัติการ สำนักจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กระทรวงทรวงสาธารณสุข
  - ผู้จัดการงานแผนและประเมินผล สำนักยุทธศาสตร์ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
  - หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ สำนักระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  - นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
   
   
 •  
   

   

  ผศ.พูลศักดิ์ พุ่มวิเศษ

  ที่ปรึกษา คณะวิทยาศาสตร์สาธารณสุข /

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
  คณะวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

    ผศ.พูลศักดิ์	พุ่มวิเศษ
  วุฒิการศึกษา
  วท.บ.    มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ (มหิดล)
   
  CP.H.   University of th Phillippines
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผศ.นนทรี สัจจาธรรม

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
  คณะวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

    ผศ.นนทรี	สัจจาธรรม
  วุฒิการศึกษา
  วท.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล
  วท.ม. มหาวิทยาลัยมหิดล
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.สมฤดี นามวงษ์

  ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาสาธารณสุขชุมชน 

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
  คณะวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

    อ.สมฤดี นามวงษ์
  วุฒิการศึกษา
  ส.บ.  สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เกียรตินิยมอันดับ 2)

  ส.ม.  การจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.วลีรัตน์ ภมรพล
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
  คณะสาธารณสุขศาสตร์

    อ.วลีรัตน์ ภมรพล
  วุฒิการศึกษา
  วท.บ. วิทยาลัยนครราชสีมา
  ส.ม. วิทยาลัยนครราชสีมา
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
Next
Previous
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.