หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ข่าวสารและกิจกรรม บุคลากร บทความที่น่าสนใจ การพัฒนาบุคลากร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คลังความรู้ ติดต่อเรา
หน้าแรก   >   บุคลากร
 
บุคลากร
สำนักบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 

บุคลากร

  คณะกรรมการบริหาร
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  คณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี
  คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
  คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
  คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง
  คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 4 ปี
  คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
  คณะศิลปศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
  โครงการศึกษาศาสตร์
  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
 
 •  
   

   

  อ.ณัฐาศิริ เชาว์ประสิทธิ์

  ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ /
  อ.ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

  หลักสูตร 4 ปี
  คณะเทคโนโลยีดิจิท้ล

    อ.ณัฐาศิริ เชาว์ประสิทธิ์
  วุฒิการศึกษา
  ศศ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา  
   
  วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต 
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.จุติเดช ทองมี

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  หลักสูตร 4 ปี 
  คณะเทคโนโลยีดิจิท้ล

    อ.จุติเดช ทองมี
  วุฒิการศึกษา
  วท.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  ค.อ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.ธรรมวัตร์ อัศวรัตน์

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  หลักสูตร 4 ปี

  คณะเทคโนโลยีดิจิท้ล

    อ.ธรรมวัตร์ อัศวรัตน์
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
   
  วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
Next
Previous
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.