หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ข่าวสารและกิจกรรม บุคลากร บทความที่น่าสนใจ การพัฒนาบุคลากร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คลังความรู้ ติดต่อเรา
หน้าแรก   >   บุคลากร
 
บุคลากร
สำนักบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 

บุคลากร

  คณะกรรมการบริหาร
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  คณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี
  คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
  คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
  คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง
  คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 4 ปี
  คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
  คณะศิลปศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
  โครงการศึกษาศาสตร์
  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
 
 •  
   

   

  รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์

  คณบดี คณะศิลปศาสตร์ /
  ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.)

  อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  คณะศิลปศาสตร์

    รศ.ดร.ลัดดาวัลย์  เพชรโรจน์
  วุฒิการศึกษา
  ค.บ.  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
  ค.ม.  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
  ค.ด.  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผศ.ดร.เตือนใจ ดลประสิทธิ์
  อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.)

  คณะศิลปศาสตร์

    ผศ.ดร.เตือนใจ ดลประสิทธิ์
  วุฒิการศึกษา
  กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  ศษ.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ค.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ค.ด. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ดร.ศักดา สถาพรวจนา
  อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.)

  คณะศิลปศาสตร์

    ดร.ศักดา สถาพรวจนา
  วุฒิการศึกษา
  กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บางแสน)
  ค.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ค.ด. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ดร.ชมแข พงษ์เจริญ

  อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.)
  คณะศิลปศาสตร์

    ดร.ชมแข พงษ์เจริญ
  วุฒิการศึกษา
  ค.บ.    สังคมศึกษา               วิทยาลัยครูพระนคร

  กศ.ม.  บริหารการศึกษา         มศว.ประสานมิตร

  ศษ.ด.  การจัดการการศึกษา    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
Next
Previous
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.