หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ข่าวสารและกิจกรรม บุคลากร บทความที่น่าสนใจ การพัฒนาบุคลากร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คลังความรู้ ติดต่อเรา
หน้าแรก   >   บุคลากร
 
บุคลากร
สำนักบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 

บุคลากร

  คณะกรรมการบริหาร
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  คณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี
  คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
  คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
  คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง
  คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 4 ปี
  คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
  คณะศิลปศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
  โครงการศึกษาศาสตร์
  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
 
 •  
   

   

  ผศ.ดร.กรัณย์พัฒน์ อิ่มประเสริฐ


  รักษาการผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
  คณะบริหารธุรกิจ

    ผศ.ดร.กรัณย์พัฒน์ อิ่มประเสริฐ
  วุฒิการศึกษา
  ศศ.บ. สาขาวิชาการตลาด  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

  บธ.ม. สาขาวิชาการตลาด  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
   
  ปร.ด. สาขาวิชาการจัดการการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
   
  ประวัติการทำงาน               
   
   
 •  
   

   

  ดร.ยุทธนาท บุณยะชัย

  อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
  คณะบริหารธุรกิจ

    ดร.ยุทธนาท บุณยะชัย
  วุฒิการศึกษา
  นศ.บ.     นิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการโฆษณา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

  ศศ.ม.     ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต

  M.M.     Master of Management in Human Resources Central 
                Queensland University,Australia

  D.B.A.  Doctor of Business Administration in Business Administration
                South Cross University,Australia
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ดร.ธนวัฒน์ ทีปะปาล
  อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (M.B.A.)

  คณะบริหารธุรกิจ

    ดร.ธนวัฒน์ ทีปะปาล
  วุฒิการศึกษา
  B.S.  Finance  Suthern Illions University at Carbondale

  M.A. Telecommunicatons Management Webster University

  ปร.ด.  การจัดการ  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผศ.ดร.ลักษณาวดี บุญยะศิรินันท์

  อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
  คณะบริหารธุรกิจ

    ผศ.ดร.ลักษณาวดี	บุญยะศิรินันท์
  วุฒิการศึกษา
  นศ.บ.    มหาวิทยาลัยรังสิต

  บธ.ม.    มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

  บธ.ด.    มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผศ.ดร.ฉัตยาพร เสมอใจ

  อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
  คณะบริหารธุรกิจ

    ผศ.ดร.ฉัตยาพร	เสมอใจ
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ.     มหาวิทยาลัยสยาม

  บธ.ม.     มหาวิทยาลัยสยาม

  D.B.A.   Ateneo de Davao University, Philippines
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
Next
Previous
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.