หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ข่าวสารและกิจกรรม บุคลากร บทความที่น่าสนใจ การพัฒนาบุคลากร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คลังความรู้ ติดต่อเรา
หน้าแรก   >   บุคลากร
 
บุคลากร
สำนักบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 

บุคลากร

  คณะกรรมการบริหาร
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  คณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี
  คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
  คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
  คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง
  คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 4 ปี
  คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
  คณะศิลปศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
  โครงการศึกษาศาสตร์
  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
 
 •  
   

   

  ผศ.ดร.พิชิต รัชตพิบุลภพ

  ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.) /

  อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
  คณะศิลปศาสตร์

    ผศ.ดร.พิชิต 	รัชตพิบุลภพ
  วุฒิการศึกษา
  วศ.บ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
  บธ.ม. สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  ปร.ด. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  รศ.ดร.โกวิทย์ กังสนันท์

  ทัี่ปรึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต / 

  อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.)
  คณะศิลปศาสตร์

    รศ.ดร.โกวิทย์  กังสนันท์
  วุฒิการศึกษา

  กศ.บ. วิทยาลัยวิชาการศึกษา
  พบ.ม. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  Ph.D. Indiana University U.S.A.
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผศ.ดร.เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์

  อาจารย์ประจำหลักสูตร
  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.)

  คณะศิลปศาสตร์

    ผศ.ดร.เสาวนารถ	เล็กเลอสินธุ์
  วุฒิการศึกษา
  ศศ.บ.    มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  รปม.      มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

  ปร.ด.      มหาวิทยาลัยปทุมธานี
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
Next
Previous
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.