หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ข่าวสารและกิจกรรม บุคลากร บทความที่น่าสนใจ การพัฒนาบุคลากร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คลังความรู้ ติดต่อเรา
หน้าแรก   >   บุคลากร
 
บุคลากร
สำนักบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 

บุคลากร

  คณะกรรมการบริหาร
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  คณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี
  คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
  คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
  คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง
  คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 4 ปี
  คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
  คณะศิลปศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
  โครงการศึกษาศาสตร์
  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
 
 •  
   

   

  ผศ.สำราญ จูช่วย

  ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา /
  หัวหน้างานกองทุนและกู้ยืมเพื่อการศึกษา

  อาจารย์ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  คณะศิลปศาสตร์

    ผศ.สำราญ	จูช่วย
  วุฒิการศึกษา
  กศ.บ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ค.ม. มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผศ.วรรณวิมล จงจรวยสกุล

  หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล/

  อาจารย์ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  คณะศิลปศาสตร์

    ผศ.วรรณวิมล จงจรวยสกุล
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ.   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

  ค.ม.     มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.อาภาภรณ์ ดิษฐเล็ก

  หัวหน้าหมวดวิชาศึกษาทั่วไป /

  อาจารย์ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  คณะศิลปศาสตร์

    อ.อาภาภรณ์	ดิษฐเล็ก
  วุฒิการศึกษา
  กศ.บ.   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  กศ.ม.   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.เกียรติพงษ์ พันชนะ

  ที่ปรึกษาสำนักพัฒนานิสิต / 

  อาจารย์ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

  คณะศิลปศาสตร์

    อ.เกียรติพงษ์ พันชนะ
  วุฒิการศึกษา
  กศ.บ.   วิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร

  ศศ.ม.   มหาวิทยาลัยศิลปากร
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.พิทักษ์ ลีนาลาด
  ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายพัฒนานิสิต

  อาจารย์ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  คณะศิลปศาสตร์

    อ.พิทักษ์	ลีนาลาด
  วุฒิการศึกษา
  พธ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2)   มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
   
  ศศ.ม.   มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.ปรียาภัทร ชัชวาลย์สิน

  ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดวิชาศึกษาทั่วไป /

  อาจารย์ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

  คณะศิลปศาสตร์

    อ.ปรียาภัทร ชัชวาลย์สิน
  วุฒิการศึกษา
  วท.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
   
  วท.ม .มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.กิติยานภาลัย ภู่ตระกูล

  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสิรมวิจัยและนวัตกรรม

  อาจารย์ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  คณะศิลปศาสตร์

    อ.กิติยานภาลัย ภู่ตระกูล
  วุฒิการศึกษา
  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
  ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ดร.สุพัฒน์ กอบตระกูล

  อาจารย์ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  คณะศิลปศาสตร์

    ดร.สุพัฒน์ กอบตระกูล
  วุฒิการศึกษา
  Major Comparative Literature and World Literature

  ศศ.บ. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  M.A. Master of Arts Major Chiness Tianjin Normal University, Chaina 


  Language and Character D.A. Doctor's Degree of Arts Major Chiness Tianjin Normal University, Chaina Major Comparative Literature and World Literature
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อ.ปวันรัตน์ นิกรกิตติโกศล


  อาจารย์ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  คณะศิลปศาสตร์

    อ.ปวันรัตน์	นิกรกิตติโกศล
  วุฒิการศึกษา
  ศศ.บ.     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  M.B.A.   Point Park Collece
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผศ.ดร.ลดาวัลย์ วัฒนบุตร

  อาจารย์ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
  / ดูแลงานวิเทศสัมพันธ์

    ผศ.ดร.ลดาวัลย์ วัฒนบุตร
  วุฒิการศึกษา
  กศ.บ. การศึกษาบัณฑิต วิทยาลัยวิชาการศึกษา มหาสารคาม
  กศ.ม. การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
  Ph.D. Doctor of Philosophy
    Major Education 
  Edith Cowan University,Australia.
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  รศ.ดร.โกสุม สายใจ

  อาจารย์ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  คณะศิลปศาสตร์

    รศ.ดร.โกสุม	สายใจ
  วุฒิการศึกษา
  กศ.บ.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   
  MAIE Technological University of the Philippines 
   
  Ed.D. Northern Unversity of Philippines
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
Next
Previous
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.